Begroting 2019

College Werkprogramma

Inleiding

In maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Deze hebben geleid tot een nieuwe coalitie, met een eigen coalitieakkoord 2018-2022. Dit CollegeWerkProgramma (CWP) is de vertaling van dit coalitieakkoord in acties en geld. Tevens is de koppeling gelegd met de Toekomstvisie Someren 2030. In die toekomstvisie is de koers richting 2030 uitgewerkt in vier perspectieven. Deze vormen de programma’s van dit CWP aangevuld met programma Bedrijfsvoering. Binnen deze 5 programma’s zijn speerpunten opgenomen die vervolgens uitgewerkt zijn in acties. Aan deze acties zijn investeringsprogramma’s (IP’s) gekoppeld.
De uitwerking van de speerpunten is divers. Sommige zijn uitgebreid beschreven en andere meer hoofdlijnen. Dit is zoals in het coalitieakkoord is opgenomen.

Uitgangspunt voor dit CWP is dat het past binnen de meerjaren begroting 2019-2022. Er wordt zoveel mogelijk gerealiseerd met bestaande budgetten en eigen personeel. De kruisjes in de programmatabellen “Wat doen we hiervoor en wat mag het kosten?” laten zien in welk jaar/welke jaren de afzonderlijke acties worden uitgevoerd. Daar waar additionele middelen nodig zijn, zijn de kruisjes vervangen door bedragen (in duizenden euro’s). Eventuele toelichtingen op deze bedragen zijn als voetnoot op de betreffende pagina opgenomen.

Ter borging van het realiteitsgehalte van de uitgezette acties is vooruitlopend op de uitvoering van dit CWP de vraag gesteld wanneer wij tevreden mogen zijn met deze acties. Het antwoord op deze vraag kan betrekking hebben op het verloop van het proces dan wel op de te verwachten effecten. In de bestuur rapportages wordt de voortgang van programma’s en acties bewaakt. Hiertoe behoort ook het tevredenheidsaspect. In het hoofdstuk Financieel Meerjarenperspectief 2019-2022 wordt het totaalbeeld van de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting getoond.

Indeling programma’s en speerpunten:

Programma 1:  Samen Someren
  Speerpunt 1.1   Communicatie en Burgerparticipatie
  Speerpunt 1.2   Leefbaarheid
  Speerpunt 1.3   Eigen kracht en Samen sterk

Programma 2:  Greenlab 2030
  Speerpunt 2.1   Beleefbaar buitengebied
  Speerpunt 2.2   Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca
  Speerpunt 2.3   Prima vestigings- en ondernemersklimaat

Programma 3:  Aantrekkelijk wonen
  Speerpunt 3.1   Veilige leefomgeving
  Speerpunt 3.2   Veilige en vlotte verkeersafwikkeling
  Speerpunt 3.3   Onweerstaanbaar Someren (OS)
  Speerpunt 3.4   Duurzaamheid
  Speerpunt 3.5   Gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod

Programma 4:  Hart van Someren
  Speerpunt 4.1    Centrumvisie CP21

Programma 5:  Bedrijfsvoering
  Speerpunt 5.1   Wendbare organisatie