Begroting 2019

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In het volgende overzicht zijn de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) deze voorschrijft, opgenomen.

Bedragen in duizenden euro's

Omschrijving

Begroting

Meerjaren

2019

2020

2021

2022

Toevoeging resultaat grondbedrijf aan reserve grondbedrijf

1.798

0

2.905

0

Toevoeging aan reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

7

7

7

7

Toevoeging aan reserve automatisering

361

364

379

379

Onttrekking kapitaallasten diverse investeringen aan reserve heractivering

-242

-241

-240

-240

Onttrekking kapitaallasten diverse investeringen aan reserve kapitaallasten

-27

-121

-121

-121

Onttrekking reserve bossen

-24

48

-29

-36

Onttrekking kapitaallasten inzake Uitvoering beleidsnota recreatie en toerisme aan reserve kapitaallasten

-4

-4

-4

-4

Onttrekking kapitaallasten inzake Zonnecellen de Postel, Aanleg kunstgras voetbalveld Someren Dorp, Aanleg kunstgras voetbal- en korfbalveld Someren-Heide aan reserve kapitaallasten

-21

-21

-21

-21

Onttrekking kapitaallasten inzake IDOP-SE aanpassen gemeenschapshuis en -plein, Aanpassingen de Weijers aan reserve kapitaallasten

-5

-5

-5

-5

Onttrekking kapitaallasten inzake Integraal Huisvestingsplan 2008-2017 aan reserve grondbedrijf

-118

-118

-118

-118

Onttrekking kapitaallasten inzake Bijdrage maatregelen verbetering binnenklimaat basisscholen aan reserve kapitaallasten

0

-23

-23

-23

Onttrekking verschuldigde vpb aan reserve grondbedrijf

-89

-84

-50

-45

Onttrekking kapitaallasten E-gemeente noodaggregaat en telefooncentrale aan reserve E-gemeente

-13

-13

-13

-13

Onttrekking kapitaallasten diverse investeringen aan reserve kapitaallasten

-95

-95

-95

-95

Subtotaal structurele onttrekkingen

-638

-677

-719

-721