Begroting 2019

4. Hart van Someren

In dit programma staat de centrumvisie centraal en de rol van stakeholders bij de totstandkoming en uitvoering daarvan.

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 1.771

3,1 %

Baten

€ 165

0,3 %