Begroting 2019

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Als gevolg van de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de meerjarenraming ook een geprognosticeerde balans. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Bedragen in duizenden euro's

Activa

2019

2020

2021

2022

Vaste activa

Investeringen met economisch nut

25.829

24.222

22.672

21.129

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

kosten een heffing kan worden geheven

0

0

0

0

Investeringen in de openbare ruimte met

uitsluitend een maatschappelijk nut

14.861

14.271

13.681

13.091

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

37

37

37

37

Overige langlopende leningen

3.000

3.000

3.000

3.000

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

17.062

17.007

16.952

16.897

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen, overige gronden

0

0

0

0

Niet in exploitatie genomen gronden

0

0

0

0

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

8.323

4.107

1.743

2.785

Gereed product en handelsgoederen

0

0

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Rekening-courant met Rijk

1.459

3.599

8.973

8.653

Liquide middelen

Banksaldi

360

360

360

360

Overlopende activa

0

0

0

0

Passiva

2019

2020

2021

2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

31.901

29.581

28.992

28.563

Bestemmingsreserve

24.347

23.857

26.428

26.064

Resultaat

589

515

313

373

Voorzieningen

Voorzieningen

4.332

3.888

3.923

4.190

Vaste schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Schulden en overlopende passiva

9.800

8.800

7.800

6.800

Totaal passiva

70.969

66.641

67.456

65.990