Begroting 2019

Financiële begroting

Financiële begroting

Exploitatie

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldi 2019-2022 getoond:

                                                                                         Bedragen in duizenden euro's

Jaar

Begrotingssaldo             totaal

Waarvan                  incidenteel

Begrotingssaldo    structureel

2019

589

432

157

2020

514

341

173

2021

313

60

253

2022

373

62

311

Ten opzichte van het Overdrachtsdocument 2018-2022 (€ 138.000) wijzigt het structurele begrotingssaldo (€ 157.000) nagenoeg niet. De verklaring hiervoor is dat de algemene uitkering reeds in de beginstand is verwerkt en dat structurele effecten in de vorm van kapitaallasten pas vanaf het jaar 2020 zichtbaar worden.

Voor het incidentele resultaat 2019 wordt verwezen naar hoofdstuk Financiën onder 'Incidentele baten en lasten per programma'. Binnen de programma's wordt per taakveld de belangrijkste oorzaak voor de wijziging tussen de begroting 2018 en 2019 genoemd.