Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor het overgrote deel bestaan deze uit de uitkeringen uit het gemeentefonds en de ozb. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen, evenals de specifieke uitkeringen, worden verantwoord onder de baten van de desbetreffende programma’s (waar ze als dekking van de geraamde lasten dienen).

Hieronder staat het overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen. De getoonde bedragen zijn baten.

Bedragen in duizenden euro's

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2019

A.

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:

>

OZB gebruikers

674

605

605

>

OZB eigenaren

 3.255

3.434

3.457

>

Niet-ingezetenenbelasting

146

145

145

B.

Algemene uitkering

22.475

23.181

24.036

C.

Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten

25

39

39

D.

Saldo van de financieringsfunctie

488

776

807

E.

Hondenbelasting

77

75

75

Dit betekent dat er voor 2019 aan algemene dekkingsmiddelen beschikbaar is €

29.164

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is gedefinieerd als het saldo van de rentelasten en de rentebaten. Een negatief bedrag wil zeggen dat er meer rentebaten dan rentelasten zijn.

Post onvoorzien

Er is, conform wettelijke voorschriften, een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2019 en bedraagt € 200.000,--.