Begroting 2019

Overzicht lasten en baten per taakveld

Nr

Naam programma / taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1

Samen Someren

420

Onderwijshuisvesting

644

-2

642

430

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

750

-167

583

510

Sportbeleid en activering

342

-17

325

520

Sportaccommodaties

1.118

-436

683

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.

307

-12

295

540

Musea

73

-51

22

550

Cultureel erfgoed

83

-15

68

560

Media

381

-17

364

610

Samenkracht en burgerparticipatie

3.229

-201

3.028

630

Inkomensvoorzieningen

4.648

-3.060

1.588

640

Begeleide participatie

1.722

0

1.722

650

Arbeidsparticipatie

287

0

286

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

535

-108

427

671

Maatwerkdienstverlening 18+

2.854

-6

2.848

672

Maatwerkdienstverlening 18-

2.437

-2

2.435

681

Geëscaleerde zorg 18+

1

0

1

682

Geëscaleerde zorg 18-

241

0

240

2

GreenLab 2030

310

Economische ontwikkeling

323

0

323

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.504

-3.303

-1.798

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

10

-21

-12

340

Economische promotie

363

-152

211

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.527

-157

1.370

3

Aantrekkelijk Wonen

110

Crisisbeheersing en brandweer

1.148

-66

1.081

120

Openbare orde en veiligheid

663

-5

658

210

Verkeer en wegen

2.742

-101

2.640

710

Volksgezondheid

710

-7

702

720

Riolering

1.256

-2.211

-954

730

Afval

1.541

-2.030

-489

740

Milieubeheer

1.319

-124

1.195

820

Grondexploitatie

7.237

-7.206

32

830

Wonen en bouwen

475

-607

-132

4

Hart van Someren

810

Ruimtelijke ordening

1.771

-165

1.606

5

Bedrijfsvoering

001

Bestuur

1.171

0

1.170

002

Burgerzaken

694

-306

388

004

Ondersteuning organisatie

5.104

-20

5.083

005

Treasury

30

-852

-822

007

Algemene uitkeringen gemeentefonds

0

-24.036

-24.036

008

Overige baten en lasten

581

-117

464

009

VpB

89

0

89

010

Mutaties reserves

5.791

-6.758

-967

011

Resultaat van de rekening van de baten en lasten

589

0

589

030

Beheer overige gebouwen en gronden

5

-36

-31

061

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

151

-2.554

-2.403

062

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen

57

-1.508

-1.451

064

Belastingen overig

12

-75

-63

Totaal: Bedrijfsvoering

14.273

-36.263

-21.989

Saldo

56.515

-56.515

0