Begroting 2019

Algemene inleiding en ontwikkelingen

Algemene inleiding en ontwikkelingen

Algemeen

In maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Deze hebben geleid tot een nieuwe coalitie, met een coalitieakkoord 2018-2022. Dit akkoord is eind mei aangeboden aan de gemeenteraad.
Vervolgens is een CollegeWerkprogramma (CWP) opgesteld. Dit CWP is de vertaling van het coalitieakkoord in acties en geld. Tevens is de koppeling gelegd met de Toekomstvisie Someren 2030 zoals die in juni 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. In die toekomstvisie is de koers richting 2030 uitgewerkt in vier perspectieven. Deze vormen de programma’s van dit CWP aangevuld met programma Bedrijfsvoering. Binnen deze 5 programma’s zijn speerpunten opgenomen die vervolgens uitgewerkt zijn in acties. Aan deze acties zijn investeringsprogramma’s (IP’s) gekoppeld.
Het CollegeWerkprogramma is als bijlage opgenomen. Het CWP dient vervolgens als basis voor de nu voorliggende programma begroting.

Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende 5 programma's:

01

Samen Someren

02

GreenLab 2030

03

Aantrekkelijk wonen

04

Hart van Someren

05

Bedrijfsvoering

In de begroting zijn de onderdelen van het coalitieakkoord 2018-2022 per programma nader uitgewerkt in de vorm van speerpunten. De uitwerking hiervan is terug te vinden in het programmaplan.

Investeringsprogramma 2019-2022
Het forse investeringsvolume is voor een belangrijk deel een gevolg van een verdere voortzetting van bestaand beleid. Met name de herziening van het bestemmingsplan buitengebied, waarvoor in totaliteit een bedrag van € 2.350.000,-- is opgenomen, vormt hierin een belangrijk bestanddeel. In het investeringsprogramma zijn ook kosten opgenomen voor de vervanging van groen en de rehabilitatie van wegen. Deze zijn ontleend aan reeds vastgestelde meerjarenprogramma's.
Daarnaast zijn investeringen opgenomen die een gevolg zijn van nieuwe wettelijke verplichtingen. In dit kader is de meest in het oog springende investering de invoering omgevingswet. Voor dit project is een bedrag van € 1.400.000,-- opgenomen.
Nieuw opgenomen is de aanpassing van de rotonde Witvrouwenbergweg/Provincialeweg. Voor een gedetailleerd overzicht van alle opgenomen investeringen verwijzen wij u naar het investeringsprogramma 2019-2022 welke als bijlage is opgenomen.

Meerjarenperspectief
Met het presenteren van de begroting 2019-2022 voldoen we aan de uitgangspunten van het coalitieprogramma waarbij een gezonde financiële positie van de gemeente Someren centraal staat zonder verdere lastenverzwaring voor de burger.
Met de gepresenteerde programmabegroting hebben we de basis op orde en houden we financiële ruimte om tegenvallers op te vangen zonder dat tussentijdse beleidswijzigingen noodzakelijk zijn.

Tot slot

Wij hopen dat deze begroting u in staat stelt uw kaderstellende en controlerende taak zodanig uit te oefenen, dat op een verantwoorde wijze richting kan worden gegeven aan de toekomst van Someren.

Verder willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze begroting.

De begroting van de gemeente Someren zal na vaststelling als online versie beschikbaar zijn. Tussentijdse aanpassingen gedurende het jaar worden niet in de online versie verwerkt.  

Burgemeester en wethouders van Someren,

de secretaris,      

de burgemeester,

T.M.G. van Leeuwen,

D. Blok,