Begroting 2019

Autorisatie en opzet begroting

Autorisatie en opzet begroting

Autorisatie begroting 2019

Autorisatie
Met het vaststellen van de begroting 2019 autoriseert de raad het college voor het realiseren van de baten en lasten per programma. Daarnaast wordt het college geautoriseerd voor het investeringsbudget per programma, inclusief bijbehorende mutaties over reserves en de instelling van reserves. Het college is daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende programma. Over deze uitvoering legt het college verantwoording af aan de raad middels de zomernota, de bestuursrapportages en de jaarstukken. Voorwaarde daarbij is dat het college bij de besteding van de budgetten binnen de grenzen van de geautoriseerde budgetten blijft. Binnen deze grenzen is het college bevoegd om de wijze van besteding van een programmabudget aan te passen (uiteraard wel met inachtneming van de te bereiken resultaten van het betreffende programma). De raad dient de begroting als geheel vast te stellen. Uiteraard kan de raad daaraan voorafgaand wijzigingen aanbrengen in het voorliggende voorstel. De presentatie van deze stukken vindt op programmaniveau plaats.

Opzet begroting (leeswijzer):

Programmaplan

Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit 5 programma's:

01

Samen Someren

02

GreenLab 2030

03

Aantrekkelijk wonen

04

Hart van Someren

05

Bedrijfsvoering

Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht:

Wat willen we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Hieronder worden de activiteiten voor 2019 opgenomen, inclusief de dekking (regulier of een IP).

Wanneer zijn we tevreden?

Hier staat wanneer we tevreden zijn met het resultaat.

Financiën

In sommige overzichten worden de jaarrekeningcijfers 2017 getoond. Deze cijfers kunnen afwijken van de online jaarrekening 2017, omdat in de online versie de door de raad aangenomen amendementen (bijvoorbeeld de inzet van voorzieningen) niet zijn verwerkt. Deze worden online separaat getoond. In deze begroting zijn de realisatiecijfers inclusief amendementen verwerkt.De cijfers van het jaar 2018 zijn de cijfers tot aan de Zomernota 2018.

Prestatie-indicatoren

Om meer te sturen op effecten van beleid is in de programmabegroting een basisset van beleidsindicatoren opgenomen. Deze basisset is met ingang van het begrotingsjaar 2017 voor alle gemeenten van toepassing (verplicht ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording). De opgenomen gegevens zijn ontleend aan landelijk beschikbare bronnen. Door het opnemen van deze beleidsindicatoren wordt onder andere meer inzicht verkregen in prestaties van de gemeente in vergelijking met andere gemeenten.
De uitkomsten kunnen worden gebruikt om te sturen op gewenste maatschappelijke effecten. Hierbij zijn geen landelijke normen vastgesteld. Het is aan de raad om te bepalen welke prestaties op de verschillende beleidsvelden nagestreefd worden. Daarnaast is er ruimte om, naar eigen behoefte, extra indicatoren toe te voegen.

In eerste instantie is gestart met de voorgeschreven set indicatoren. Naast het opnemen hiervan in de begroting en het jaarverslag worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl . Hierbij wordt wel vermeld dat sprake is van een groeimodel.

Paragrafen

Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen:

1. Weerstandsvermogen

In deze paragraaf geeft de gemeente aan hoe robuust de begroting is wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Hierin zijn ook de voorgeschreven kengetallen verwerkt zoals deze in het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording zijn opgenomen.

2. Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid op alle heffingen, de inkomsten daaruit en de effecten voor burgers en bedrijven.

3. Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze (beleidsmatig en financieel) de gemeente verbonden is met externe partijen om bepaalde beleidsdoelen te verwezenlijken.

4. Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van het beleid en het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen en dergelijke).

5. Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s.

6. Financiering

Deze paragraaf geeft weer hoe de treasuryfunctie van de gemeente is ingericht.

7. Grondbeleid

Deze paragraaf geeft de visie aan op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van
de programmadoelen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en economische ontwikkelingen.