Begroting 2019

Presentatie structureel begrotingssaldo

Presentatie structureel begrotingssaldo

Doel van de presentatie van het structureel begrotingssaldo is de gemeentebegroting te
optimaliseren. De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat. Met deze handreiking beogen wij de kwaliteit van de besluitvorming door de raad te vergroten.

In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald dat per programma eerst alle lasten en baten en het saldo daarvan worden begroot, dat vervolgens wordt bepaald wat daarvan over het totaal van de programma's het resultaat is en dat daarna per programma toevoegingen respectievelijk onttrekkingen aan reserves worden begroot. Aldus wordt gewerkt met een saldo van baten en lasten (saldo exclusief toevoegingen / onttrekkingen aan reserves) en een resultaat (inclusief toevoegingen / onttrekkingen aan reserves).

Bedragen in duizenden euro's

Overzicht baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo

1

Samen Someren

-4.097

19.653

-15.556

2

GreenLab 2030

-3.489

3.727

-238

3

Aantrekkelijk Wonen

-12.357

17.090

-4.733

4

Hart van Someren

-165

1.771

-1.606

5

Bedrijfsvoering

-465

2.634

-2.169

>

Algemene dekkingsmiddelen

-29.164

0

29.164

>

Overhead

-20

4.971

-4.950

>

Bedrag voor heffing vennootschapsbelasting

0

89

-89

>

Bedrag onvoorzien

0

200

-200

Saldo van Baten en Lasten

-49.757

50.135

-377

>

Reserves per programma

5

Bedrijfsvoering

-6.758

5.791

967

Totaal mutaties reserves (*)

-6.758

5.791

967

Resultaat

-56.508

55.918

589

Incidenteel resultaat

432

 Structureel resultaat

157

Een positief saldo (*) van "Totaal mutaties reserves" wil zeggen dat extra budget vanuit het eigen vermogen (reserves) aan de exploitatie wordt toegevoegd.
Hiermee wordt in het jaar 2019 een negatief begrotingssaldo van € 377.000,-- omgebogen naar een positief begrotingssaldo van € 589.000,--.

Voor de onderbouwing van het saldo mutaties reserves wordt verwezen naar de tabel "Verloop van de reserves en voorzieningen" in het onderdeel "Bijlagen".