Begroting 2019

Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten per programma

In de volgende tabel wordt een overzicht van de incidentele baten en lasten gegeven. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. Het totaal van baten en lasten minus de incidentele vormen immers de structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

Taakveld

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

0.4

Personeelsbeleid: trainees/projectleider (IP18-1101)

179

179

179

0.4

Functionaris gegevensbescherming (IP19-0400)

38

37

0.4

Vergadermodule bestuurlijke besluitvorming (IP19-0403)

13

0.4

Implementeren plan garantiebanen (IP19-0405)

4

0.4

Uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek (IP19-0406)

15

0.4

Doorontwikkeling dienstverlening; digitalisering en persoonlijk contact (IP19-0407)

25

25

0.4

Kosten 3-jaarlijks reisje

35

35

2.1

Aanpassen parkeervoorzieingen woongebieden 2019-2022 (IP19-2100)

20

20

20

20

2.1

Bermkantverharding de Ruiter (IP19-2102)

17

2.1

Kleine aanpassingen openbare gebieden (IP19-2103)

20

20

20

20

2.1

Onderzoek verkeersoverlast doorgaan verkeer Lierop (IP19-2106)

45

2.1

Onderzoek verkeersoverlast doorgaan verkeer Someren-Eind (IP19-2107)

55

2.1

Onderzoek verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg (IP19-2108)

25

2.1

Opstellen Verbeterplan Fietsvoorzieningen (IP19-2109)

20

2.1

Onderzoek verbeteringsmogelijkheden beeldkwaliteit Boerenkamplaan en Sluisstraat binnen de bebouwde kom (IP19-2110)

15

3.1

Economische paragraaf 2016-2019 OVS (IP16-50400)

9

3.1

Opstellen brede economische visie (IP-3100)

50

3.1

Versterken van de samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport (IP19-3101)

85

85

85

85

3.4

Recreatieve investeringen Heihorsten (IP19-3400)

40

50

3.4

Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie (IP19-3401)

45

45

45

45

3.4

Vaststellen integraal horecabeleid (IP19-3402)

15

5.3

Subsidie Nirwana plan Nixnewz

10

10

6

5.7

Vervanging oud plantsoen (IP16-40300)

13

5.7

Dunning bomenbestand de Potacker (IP19-5701)

33

6.1

Visie op communicatie en burgerparticipatie verder uitwerken / implementatie (IP19-6100)

215

100

6.5

Tekort op bijdrage participatiebudget

44

35

32

32

6.71

Tijdelijke uitbreiding formatie WMO consulenten

44

45

6.72

Tijdelijke uitbreiding formatie beleidsadviseurs Jeugd

14

7.2

Storting voorziening GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) vanuit VAR (Vastgelegde Algemene Reserve) ivm tijdelijk negatief saldo

261

416

7.4

Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer (IP16-10500)

-55

7.4

Bouw C2C woning Groote Hoeven (IP19-7400)

400

25

-375

7.4

Integrale duurzaamheidsvisie voor energieneutraliteit / CO2 neutraal en Circulair Someren (IP19-7401)

15

8.1

Bestemmingsplan buitengebied (IP19-8100)

590

565

600

450

8.1

Invoeren omgevingsweg (IP19-8101)

600

600

400

8.1

Bestemmingsplan bedrijventerrein Someren (IP19-8102)

25

8.1

Meerkosten Hoijserstraat 13 (IP19-8103)

38

8.1

Opstellen nieuwe centrumvisie (IP19-8104)

120

80

7.2

Onttrekking voorziening GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) tgv VAR (Vastgelegde Algemene Reserve) ivm tijdelijk negatief saldo

-423

-253

7.2

Hoger BTW voordeel investeringen GRP

-278

-141

7.2

Onttrekking voorziening GRP tgv reserve kapitaallasten; project Herinrichting Sluis XI opgenomen in jaarschijf 2019 GRP

-570

0.8

Onderuitputting afschrijvingslasten

-117

-157

-98

-100

Incidentele toevoegingen aan reserves

-3.625

-2.091

-1.174

-822

Incidentele onttrekkingen aan reserves

6.120

4.556

1.725

1.242

Dit betekent dat in het resultaat van 2019 een bedrag van € 432.000,-- is opgenomen als incidentele baat.