Begroting 2019

Investeringsprogramma

Investeringsprogramma

Het investeringsplan heeft 2 doelen:

  •  

het geven van inzicht in de geplande investeringen en de omvang van het investeringsvolume;

  •  

het voorleggen van voorgenomen investeringen aan de gemeenteraad.

Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. De opgenomen investeringsgelden in het jaar 2019 zijn na het vaststellen van deze begroting direct beschikbaar voor uitvoering. De investeringen in de jaren daarna zijn meer een doorkijk. Als in 2017 extra niet voorziene investeringen nodig zijn worden deze afzonderlijk aan de gemeenteraad voorgelegd.

Investeringsprogramma 2019 - 2022

De in het investeringsplan 2019 – 2022 opgenomen investeringsbedragen zijn de netto bedragen. Dit wil zeggen dat reeds rekening is gehouden met ontvangen bijdragen van derden en bedragen die ten laste van voorzieningen worden gebracht.

Bedragen in duizenden euro's
Bedrag investeringKapitaallasten
TaakTaakAfschr.
nrnrveldNaam investeringterm20192020202120222019202020212022
Samen Someren
Incidenteel
19-4200420OnderwijshuisvestingIntegraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs0PMPMPMPM
Door de besturen van de scholen voor primair- en voortgezet onderwijs is gevraagd om een Integraal Huisvestingsplan op te stellen. Aanleiding hiertoe is dat de scholen in Someren veel leegstand hebben en niet meer aan de huidige eisen voldoen. De huisvesting/leegstand trekt een groot wissel op de exploitatie van de scholen, dat ten koste gaat van het budget voor onderwijs. Om de schoolgebouwen aan de gewenste maat te brengen en toekomst bestendig te maken heeft de gemeenteraad besloten een nieuw Integraal Huisvestingsplan 2018-2028 op te stellen. Het proces tot het Integraal Huisvestingsplan start in april 2018 en zal naar verwachting voor het einde van 2018 afgerond zijn. Over de daarmee gepaard gaande kosten is nog geen enkele duidelijkheid of raming te geven. Wel dat het een aanzienlijk bedrag zou kunnen zijn omdat het renovatie, verhuizing en aanpassing aan de huidige eisen van o.a. duurzaamheid kan betreffen. Aan kosten wordt daarom vooralsnog P.M. geraamd. De uitvoering zal plaatsvinden in 2019 en volgende jaren, afhankelijk van wensen en noodzaak.
19-6100610Samenkracht en burgerparticipatieVisie verder uitwerken / implementeren communicatie en burgerparticipatie0215100
Om de ontwikkel- en vernieuwingsslag te maken is het voorstel om de komende 1,5 jaar een ervaren seniorcommunicatieadviseur 0,9 fte- 1 fte. toe te voegen aan het huidige team van 1,8 fte. Dit om te zorgen voor de implementatie en doorontwikkeling van de vier pijlers en coaching van het team hierbij. Daarnaast is voor de invulling van het participatievraagstuk en ter vervanging voor het scholings- / ontwikkeltraject van de teamleden passende (vervangings-) capaciteit noodzakelijk, respectievelijk 0,5 fte. en 0,3 fte. Deze twee capaciteitsvragen samen legitimeren de inzet van een tijdelijk extra medewerker 0,8 fte. voor het komende jaar. Kosten 1,5 jaar inhuur 1,8 fte bedragen € 300.000. Daarnaast inrichting communicatietoolkit en participatietoolkit à € 15.000. Totaal € 315.000
Subtotaal Incidenteel21610111
Structureel
15-40600520SportaccommodatiesVervanging kunstgras tennisbanen15867261111
Het betreft de vervanging van de kunstgras tennisbanen in de gemeente Someren omdat deze niet meer voldoen aan de eisen. Deze banen kunnen in vier jaar tijd worden gerenoveerd waarbij in 2017 gestart moet worden. Bij deze renovatie dient ook het hekwerk vervangen te worden omdat dit in een slechte staat verkeert. 2017: Someren (raming € 169.100 incl. BTW); 2018: Someren-Eind (raming € 91.100 incl. BTW); 2019: Lierop (raming € 86.300 incl. BTW); 2020: Someren-Heide (raming € 72.100 incl. BTW).
Subtotaal Structureel867261111
Subtotaal Samen Someren3021731161111
GreenLab 2030
Incidenteel
16-50400310Economische ontwikkelingEconomische paragraaf 2016-2019 (OVS)09
De OVS wil uitvoering gaan geven aan de onderdelen “promotie, marketing en evenementen” en “organisatie en samenwerking” uit de uitvoeringsparagraaf van de Ruimtelijk Economische Visie centrum Someren (2011). In de jaren 2016-2019 wil OVS economische activiteiten ontplooien om de leefbaarheid van de kern Someren te waarborgen, door in te zetten op een gezond ondernemersklimaat en een goede activiteitenkalender. OVS heeft een initiërende en trekkende rol, maar zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met gemeente, detaillisten, horeca, recreatieondernemers en verenigingen. Hiervoor vraagt zij voor de periode 2016-2019 jaarlijks een aanjaagsubsidie van € 8.500.
19-3100310Economische ontwikkelingOpstellen brede economische visie050
Er is behoefte aan een brede economische visie, met focus op samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs op lokaal en regionaal niveau (Brainport, Innovatiehuis De Peel), met als doel het stimuleren van economische ontwikkelingen en economische groei. Deze visie moet in samenspraak met ondernemers en onderwijs worden opgesteld. Het gevraagde bedrag is nodig voor de personele inzet (intern danwel externe inhuur) en onderzoekskosten voor het schrijven van de visie.
19-3401310Economische ontwikkelingRealiseren van projecten van het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie045454545
Als gemeente investeren we elk jaar in toeristisch-recreatieve projecten in de openbare ruimte. Het betreffen voornamelijk investeringen in basisvoorzieningen, zoals informatiepanelen, fiets- en wandelroutes, provinciale routenwerken, picknickbanken.
19-3101310Economische ontwikkelingVersterken van de samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport.085858585
Sinds 1 januari 2018 is de gemeente onderdeel van Innovatiehuis De Peel. Het Innovatiehuis is een op uitvoering gerichte netwerkorganisatie gebaseerd op samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs op zes economische gebieden (slimme maakindustrie, food, agro, automotive, zorg en vrijetijdseconomie). De grondslag voor het Innovatiehuis ligt in de economische visie van De Peel. Doel van het Innovatiehuis is opstarten en aanjagen van concrete, innovatieve projecten die worden opgehaald bij ondernemers. De uitvoering van projecten vraagt, afhankelijk van het type project, om co-financiering van overheid, ondernemers en onderwijs. Het is gewenst om voor de uitvoering van deze projecten een jaarlijks werkbudget te hebben. Het gevraagde bedrag bestaat uit € 50.000 voor de uitvoering van projecten en € 35.000 voor de overeengekomen inzet van 0,5 FTE.
19-3400340Economische promotieRecreatieve investeringen Heihorsten04050
Sinds jaren werken we als gemeente samen met ondernemers aan Recreatiegebied De Heihorsten. In 2011 heeft de raad budget ter beschikking gesteld ter financiering van de kosten die we als gemeente in dit gebiedsontwikkelingsproject maken (o.a. uren, grondaankopen, aanleg infrastructuur). Anno 2018 zijn er al veel initiatieven gerealiseerd. Enkele initiatieven moeten echter nog ontwikkeld worden, met name in de zone langs de Provincialeweg. Hier is blijvende inzet van de gemeente essentieel. Daarom vraagt het project nog ureninzet en zijn ook enkele kleine(re) investeringen nodig.
19-3402340Economische promotieVaststellen van het integraal horecabeleid015
Het bestaande horecabeleid dateert van 2007 en is aan een actualisatie toe. Het gevraagde bedrag is bedoeld voor personele inzet (intern dan wel externe inhuur) en eventuele onderzoekskosten.
19-5701570Openbaar groen en (openlucht) recreatieDunning bomenbestand de Potacker033
De bomen op sportpark De Potacker in Someren groeien op veel plekken met de kronen tegen of in elkaar, er staan (te) veel grote bomen op een relatief klein oppervlak. Dit leidt tot dood hout, wat gevaarlijke situaties kan opleveren en extra snoeikosten veroorzaakt. Om te zorgen dat bomen nog jaren mee kunnen, is het voorstel een dunning uit te voeren. De bomen die hierna overblijven, krijgen daardoor de ruimte om door te groeien en nog jarenlang voor een vitaal, mooi en bomenrijk sportpark te blijven zorgen. Om dit streven te halen, is het voorstel om een dunning uit te voeren. Dit betekent: - van de 250 stuks bestaande bomen; - 135 stuks kappen; - 8 nieuwe bomen planten. De huidige onderbeplanting zal ook meteen worden meegenomen in het plan. Boomvormers (jonge bomen) worden verwijderd, zodat deze niet over een aantal jaren voor nieuwe problemen gaan zorgen. Op bepaalde plekken wordt weer bloeiende, inheemse onderbeplanting terug geplant. Om deze dunning met bijbehorende werkzaamheden uit te kunnen voeren, is er € 33.000 nodig.
16-40300570Openbaar groen en (openlucht) recreatieVervanging oud plantsoen013
Het voorstel is om voor 2017 t/m 2019 jaarlijks € 12.700 exclusief compensabele BTW beschikbaar te stellen om oud plantsoen, dat is afgeschreven en niet meer aan de norm en kwaliteit van deze tijd voldoet, te vervangen.
Subtotaal Incidenteel290180130130
Structureel
12-40801570Openbaar groen en (openlucht) recreatieVervangen speeltoestellen 2019-2022108242404581216
Deze investering betreft het vervangen van speeltoestellen welke niet meer voldoen aan de wettelijke eisen of zijn versleten. De vervangingen worden uitgevoerd conform het speelruimtebeleid. 2019: € 81.650 2020: € 42.000 2021: € 40.000 2022: € 45.000 Deze kosten zijn excl. BTW en incl. voorbereiding en toezicht op basis van afschrijving. In verband met de jaarlijkse inspectie worden de bedragen jaarlijks aangepast op basis van de huidige staat en kunnen daardoor mogelijk afwijken.
19-5700570Openbaar groen en (openlucht) recreatieVervangingsinvestering groen2522024126328591829
Op 27 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Kostendekkingsplan groen 2017. In dit kostendekkingsplan zijn de investeringen voor de periode 2018-2021 in beeld gebracht voor 'Groot onderhoud en vervanging groen en bomen'. De raad heeft ingestemd om een krediet beschikbaar te stellen voor 2018 en de bedragen voor 2019 tot en met 2021 mee te nemen in de kadernota 2019. In de lijn van de theoretische benadering in het kostendekkingsplan 2017 is voor 2022 een inschatting gemaakt voor de het groot onderhoud en vervanging.
Subtotaal Structureel302283303330173145
Subtotaal GreenLab 2030592463433460173145
Aantrekkelijk Wonen
Incidenteel
19-2100210Verkeer en wegenAanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022020202020
We ontvangen met enige regelmaat verzoeken van bewoners, die een tekort aan parkeerplaatsen ervaren. Deze worden conform het huidige beleid beoordeeld en als blijkt dat er een oplossing nodig is, kan een parkeervoorziening worden uitgebreid of aangepast. Die oplossing zou uit een beheerbudget moeten worden betaald, terwijl het vaak gaat om losstaande verzoeken, die niet in het wegbeheer kunnen worden meegenomen. Omdat het niet 'zuiver' is om het aanpassen/uitbreiden van parkeervoorzieningen te bekostigen vanuit het beheerbudget en omdat het wel wenselijk is om in te kunnen springen op deze verzoeken is een jaarlijks terugkerende investering opgenomen.
19-2102210Verkeer en wegenBermkantverharding de Ruiter017
Het gedeelte van de Ruiter wat ligt tussen de Zandstraat en de kruising halverwege de weg, is toe aan groot onderhoud. Naast schade aan de asfaltverharding van de rijbaan is er ook veel bermschade aanwezig. Om de conditie van de berm te verbeteren, onderhoudskosten te verlagen en de verkeersveiligheid van langzaam verkeer te verbeteren willen we dit deel van de Ruiter voorzien van grasbetontegels, net zoals op het verlengde van dit wegdeel ook al het geval is. In combinatie met groot asfaltonderhoud zijn de kosten hiervoor aanzienlijk lager dan wanneer dit op een andere moment gebeurd.
19-2103210Verkeer en wegenKleine aanpassingen openbare gebieden020202020
Er komen regelmatig verzoeken van bewoners, wijkraden enzovoort om een aanpassing van het openbaar gebied. Vaak komen deze verzoeken op het moment dat het openbaar gebied vanuit het beheer aangepakt worden, omdat dan HET moment voor zo'n aanpassing daar is en de meerkosten dan vaak relatief laag zijn. Omdat het niet 'zuiver' is om aanpassingen te financieren vanuit beheerbudget en omdat het wel wenselijk is om in te kunnen springen op deze verzoeken is een jaarlijks terugkerende investering opgenomen.
19-2110210Verkeer en wegenOnderzoek verbeteringsmogelijkheden beeldkwaliteit Boerenkamplaan en Sluisstraat binnen de bebouwde kom015
Samen met aanwonenden onderzoeken en voorstellen verbeteringsmogelijkheden beeldkwaliteit Boerenkamplaan en Sluisstraat binnen de bebouwde kom.
19-2106210Verkeer en wegenOnderzoek verkeersoverlast doorgaan verkeer Lierop045
Samen met belanghebbenden onderzoeken hoe verkeersoverlast door doorgaand verkeer in de kern Lierop beperkt kan worden, inclusief doorgaand verkeer door A67-filedruk
19-2107210Verkeer en wegenOnderzoek verkeersoverlast doorgaan verkeer Someren-Eind055
Samen met belanghebbenden onderzoeken hoe verkeersoverlast door doorgaand verkeer in de kern Someren-Eind beperkt kan worden, inclusief duurzaam veilige aansluiting Kanaaldijk.
19-2108210Verkeer en wegenOnderzoeken verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg025
Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg
19-2109210Verkeer en wegenOpstellen Verbeterplan Fietsvoorzieningen020
Opstellen Verbeterplan Fietsvoorzieningen
16-10500740MilieubeheerAdvies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer010
Voor het uitvoeren van de wettelijke taak "Het saneren van woningen op de B- en Eindmeldingslijst" heeft de gemeente aan de ODZOB gevraagd het saneringsproject te begeleiden. ODZOB heeft voor advies- en begeleidingskosten middelen nodig in de periode 2016 tot en met 2019. Het Rijk stelt hier in principe subsidie voor beschikbaar (t.b.v. het voorbereiden, begeleiden en toezicht houden (VBT) van saneringsprojecten) maar deze subsidie is niet toereikend. Het Rijk verstrekt ook subsidie voor het treffen van maatregelen (uitvoeringssubsidie) waarbij de gekozen maatregelen wel kostendekkend zullen zijn. De aanvraag om VBT subsidie is ingediend en wordt naar verwachting in 2015 voorlopig toegekend en voor de helft in voorschot uitgekeerd. Naar verwachting zullen de totale kosten € 157.000 exclusief BTW zijn (2016 € 78.500, 2017 € 39.300, 2018 € 28.900 en 2019 € 10.300) en de totale subsidie € 130.000 (2016 € 65.000 en 2019 € 65.000).
19-7400740MilieubeheerBouw C2C woning Groote Hoeven040025-375
De raad heeft een duurzaamheidsambitie uitgesproken en daarbij onder andere aangegeven zo veel als mogelijk uit te willen gaan van een circulaire economie. Op diverse terreinen wordt gewerkt aan die duurzaamheidsambities en een daarvan is de ontwikkeling van het bestemmingsplan "Groote Hoeven". Om deze ambities / doelen en uiteindelijk resultaat meer "te laten zien" (daadwerkelijk zichtbaar resultaat) heeft het MT voorgesteld om als gemeente een circulaire woning te bouwen in het nieuw plan de Groote Hoeven. Deze woning zal als inspiratiebron voor bouwers in dit plan, als informatiecentrum gaan dienen, gedurende de periode dat er in de Groote Hoeven gebouwd gaat worden. Naar verwachting zal zelfs regionaal en mogelijk landelijk hier interesse voor zijn. Nadat deze wijk volledig is gerealiseerd en de doelstelling van deze woning als inspiratiebron zal zijn achterhaald zal deze woning op de markt worden aangeboden voor verkoop. Hierdoor, zo is de verwachting, zullen de kosten en baten uiteindelijk kostenneutraal zijn. Voor 2019 zal de realisatie van deze woning voorgefinancierd moeten worden. Wij gaan er vooralsnog van uit dat hiervoor maximaal € 375.000,00 inclusief BTW voor benodigd zal zijn. In 2021 zullen deze kosten als baten na verkoop van de woning terug komen. Wel stellen wij voor om voor 2019 en 2020 jaarlijks € 10.000 te reserveren voor exploitatiekosten voor het "infocentrum".
19-7401740MilieubeheerIntegrale duurzaamheidvisie voor energieneutraliteit/CO2 neutraal en Circulair Someren015
Vanuit de Klimaatwet 2018 en het nog af sluiten Klimaatakkoord 2018, worden gemeenten verplicht voor 2020 met de andere gemeenten binnen de regio een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. In die RES geeft zij, in afstemming met de andere gemeenten in de regio, hoe de forse CO2-besparing (in 2030: >45 % en in 2050: > 95 %) wordt gerealiseerd. Aansluitend moeten warmteplannen worden opgesteld en uitgevoerd om de gehele gebouwde omgeving van het aardgas af te krijgen. In 2016 heeft de gemeenteraad, zich eerst, via een raadsbrede motie voor dorpsmolens uitgesproken over een energieneutraal Someren in 2050. Later in dat jaar hebben ze de ambitie voor Cradle to Cradle-beleid vastgesteld. Nu we aan de start van de Energietransitie staan, die een enorme impact, op vooral alle burgers en bedrijven, maar ook de ambtelijke organisatie, zal hebben, is het belangrijk een integrale duurzaamheidsvisie vast te laten leggen dat Gemeente Someren in 2050 CO2-neutraal (> 95 %) Circulair Someren (>95 %) in 2050 (of zoveel eerder als mogelijk) wil zijn en hoe dit wordt bereikt.
Subtotaal Incidenteel532175-33540
Structureel
19-2105210Verkeer en wegenAanpassing rotonde Provincialeweg/Witvrouwenbergweg251501.35066060
De rotonde Provincialeweg/Witvrouwenbergweg heeft te weinig afwikkelingscapaciteit, waardoor er tijdens de spitsuren op piekmomenten wachtrijen ontstaan. Door diverse ruimtelijke ontwikkelingen en de autonome groei zal de hoeveelheid verkeer op deze rotonde gaan toenemen. Daardoor zullen er vaker en langere wachtrijen voor de rotonde gaan ontstaan. Een goede bereikbaarheid van Someren is van groot belang. Daarvoor dienen doorstromings-problemen bij deze kruising van gebiedsontsluitingswegen op de verbinding tussen Someren en de N266/A67 te worden voorkomen. Hiervoor is een aanpassing van de rotonde Provincialeweg/ Witvrouwenbergweg noodzakelijk. Om de aanpassing van de rotonde in 2020 te kunnen realiseren dienen er voorbereidings-werkzaamheden in 2019 te worden gedaan. Om deze voorbereidingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt uitgegaan van een voorbereidingskrediet van 10% van de totale kosten (€ 181.500 incl. BTW).
19-2101210Verkeer en wegenBereikbaarheidsagenda2543434343235
In MRE verband wordt gewerkt aan een bereikbaarheidsagenda als gezamenlijke strategie voor mobiliteit in de periode 2016-2030. In het kader van de bereikbaarheidsagenda wordt gewerkt aan generieke maatregelen (voor alle regiogemeenten), relatiegerichte maatregelen en maatregelen gerelateerd aan provinciale wegen. De kosten voor de generieke maatregelen zijn voor Someren op dit moment geraamd op € 429.969 voor de komende 10 jaar. Alvorens de concrete maatregelen tot uitvoering komen wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan alle raden.
19-2104210Verkeer en wegenHeesvenstraat2578333
Veelvuldig is vanuit Lierop het verzoek gekomen om de verkeersveiligheid op de Heesvenstraat, het gedeelte buiten de bebouwde kom, te verbeteren. De weg wordt veel gebruikt door wandelaars. Een deel hiervan loopt een stukje de weg in met de hond en draait weer om, een deel loopt een blok om via de Otterdijkseweg en een deel loopt een blok om via de Laan ten Boomen. Doordat de weg is ingericht als plattelandsweg buiten de kom, is dit deel van de weg niet gefaciliteerd voor de wandelaars. Door een vrij liggend (halfverhard) pad aan te leggen en OV te plaatsen wordt de verkeersveiligheid verbeterd. De kosten hiervan op het deel vanaf komgrens tot de Otterdijkseweg bedragen € 46.600 (excl. BTW). De kosten op het deel vanaf de Otterdijkseweg tot de Laan ten Boomen bedragen € 31.600 (excl. BTW). Voorgesteld wordt om het volledige genoemde deel aan te pakken.
18-0306210Verkeer en wegenRehabilitatie wegen251.6842.0402.0502.06567149231
Op basis van het "Kostendekkingsplan wegen 2017" is in beeld gebracht welke bedrag jaarlijks (in theorie) nodig is voor de rehabilitatie (vervanging) van wegverharding. Dit wordt gebruikt voor de lange termijn (2020 en verder). Voor de korte termijn is op basis van de weginspecties de "meerjarige onderhoudsplanning 2018-2020" opgesteld. Begin 2020 wordt op basis van een nieuwe inspectie een nieuwe planning voor 2020-2022 opgesteld.
Subtotaal Structureel1.9553.4332.0932.10878216299
Subtotaal Aantrekkelijk Wonen2.4873.6081.7582.14878216299
Hart van Someren
Incidenteel
19-8102810Ruimtelijke ordeningBestemmingsplan bedrijventerrein Someren025
De gemeente Someren werkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de enkele bedrijventerreinen, onder andere Sluis XI, Half Elfje, Mortelweg en Lage Akkerweg, aan de oostzijde van de kern Someren. Voor het overgrote plangebied is op dit moment nog de beheersverordening van toepassing. Deze beheersverordening verwijst echter nog naar de regels van de voorheen geldende bestemmingsplannen. Deze regels zijn niet volledig en op sommige punten verouderd. Voor de actualisatie van bestemmingsplan is eerder door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld. Dit is niet toereikend om de opdracht te voltooien. De te maken kosten in 2019 zullen vooral betrekking hebben op de behandeling van de te verwachten beroepschriften en eventuele aanpassingen/correcties in het bestemmingsplan die hieruit voortvloeien.
19-8100810Ruimtelijke ordeningBestemmingsplan buitengebied0650600600500
De raad heeft besloten een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied op te willen stellen. Dit wil ze doen in deelgebieden. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 heeft hij al budget beschikbaar gesteld, waarvoor werkzaamheden van deelgebied één, twee en een klein deel van gebied drie zijn verricht. Onderhavige aanvraag heeft als doel om de financiële middelen beschikbaar te stellen om ook de volgende jaren door te kunnen gaan met gebiedsgericht herzien van het bestemmingsplan buitengebied. Ook de handhaving- en toezichturen die rechtstreeks uit dit bestemmingsplan volgen, worden uit dit budget betaald. Het betreft een intensief en omvangrijk traject, waarbij we voor het eerst sinds 20 jaar weer een uitgebreide controle uitvoeren voordat we het bestemmingsplan buitengebied herzien.
19-8101810Ruimtelijke ordeningInvoeren omgevingswet0600600400
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Om hierop voorbereidt te zijn zal een implementatietraject noodzakelijk zijn. De verdere toelichting en motivering is opgenomen in collegevoorstel 2018/010482, waar het college op 6 maart 2018 mee heeft ingestemd.
19-8103810Ruimtelijke ordeningMeerkosten Hoijserstraat 13038
Aan de Hoijserstraat is een intensief varkenshoudersbedrijf gesaneerd en vervangen door 5 woningen. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met de provincie Noord-Brabant en de eigenaar. De provincie staat aan de lat voor het bouw- en woonrijpmaken. Op gemeentelijke verzoek hebben wij deze werkzaamheden op ons genomen. De provincie heeft ons op basis van een begroting hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld. Bij de feitelijk aanleg bleek onder meer dat een extra rioolpomp en grondverbetering noodzakelijk was. Daarnaast vielen de kosten van het woonrijp maken hoger uit door de keuze van beplanting. Tevens waren er diverse kleinere kosten niet begroot. Circa € 17.000,- exclusief BTW. Tweede item is dat er een afspraak met de huidige eigenaar is gemaakt dat hij de grond na het woonrijpmaken overdraagt aan de gemeente. Constatering is dat er geen prijsafspraak hierover is gemaakt. Dit in de wetenschap dat door de keuze voor een groene ruimte er meer grond overdragen dient te worden. De eigenaar koppelt dit aan een vermeende gemeentelijke toezegging dat hij de kosten voor de vergunning van de varkensstal gecompenseerd krijgt, circa € 11.000,- exclusief kadastrale en notariële kosten. De totale extra kosten worden geraamd op circa € 35.000,-. Mogelijk dat nog een deel van de € 17.000 vergoed gaat worden door de provincie. Hier is echter nog geen zicht op. Veiligheidshalve wordt derhalve uitgegaan van het volledige bedrag. Bedragen zijn exclusief BTW.
19-8104810Ruimtelijke ordeningOpstellen nieuwe centrumvisie012080
Het centrum van Someren moet (weer) een sfeervol, levendig en vitaal Dorpshart worden. Hier moeten we als overheid, ondernemers, pandeigenaren, horeca, inwoners en verenigingen samen aan gaan werken. Het begint met het opstellen van een gezamenlijk gedragen visie. Gelet op de grote belangen, de vele partijen die hierbij betrokken zijn en de huidige situatie in ons centrum, wordt dit een zeer intensief en langdurig traject van samenwerking met alle stakeholders. Het gevraagde bedrag is bedoeld voor personele inzet (intern en externe inhuur) en waar nodig onderzoekskosten.
Subtotaal Incidenteel1.4331.2801.000500
Subtotaal Hart van Someren1.4331.2801.000500
Bedrijfsvoering
Incidenteel
19-0407004Ondersteuning organisatieDoorontwikkeling dienstverlening; digitalisering en persoonlijk contact02525
In de afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet in doorontwikkeling van de dienstverlening, met een belangrijk accent op digitalisering. Ook de komende jaren dienen verdere stappen gezet te worden in de dienstverlening, onder andere vanuit de landelijke Digitale Agenda 2020. Om de juiste lokale keuzes te maken, aansluitend bij de hierboven vermelde doelstelling, wordt een burgertevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarmee inzicht moet worden verkregen hoe de burger denkt over de dienstverlening van onze gemeente, hoe de burger denkt over het voorzieningenniveau, hoe tevreden is men over het functioneren van de gemeente. In 2019 wordt hiervoor een nulmeting uitgevoerd. Drie jaar later, in 2022, wordt het onderzoek herhaald.
19-0400004Ondersteuning organisatieFunctionaris gegevensbescherming03837
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een verplichte functie uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 vol in werking treedt. Het is een aparte functie met speciale bevoegdheden die elke gemeente moet instellen. De gemeentesecretarissen in de Peel hebben besloten om samen voor de duur van 2 jaren 2 fte FG aan te stellen, en dat na 2 jaren te evalueren. Someren zal 1 fte FG delen met Deurne en Asten en dus 1/3 voor haar rekening nemen. De tijdelijke FG zal worden ingehuurd en de kosten daarvan worden begroot op € 75.000,-
19-0405004Ondersteuning organisatieImplementeren plan garantiebanen04
Om uitvoering te geven aan de wet banenafspraak is plan van aanpak opgesteld. Dit is door college vastgesteld (SOM/2018/037508). Voor de uitvoering hiervan is € 38.000 structureel nodig aan salariskosten voor aantrekken personeel uit doelgroep. Daarnaast € 4.100 voor uitvoering pilot in 2019.
18-1101004Ondersteuning organisatiePersoneelsbeleid: trainees/projectleider0179179179
Om knelpunten op het terrein van de capaciteit zoveel mogelijk te vermijden en om de kwaliteit te waarborgen zal gebruik worden gemaakt van de inzet van trainees en een projectleider.
19-0406004Ondersteuning organisatieUitvoeren medewerker tevredenheidsonderzoek015
Ten behoeve van het opstellen nieuw personeelsbeleid zal een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden.
19-0403004Ondersteuning organisatieVergadermodule bestuurlijke besluitvorming013
Het zaaksysteem bevat op dit moment de functionaliteit om bestuurlijke behandelvoorstellen (BBV) af te handelen tot en met de behandeling in het college. Commissie- en raadsvoorstellen worden in dit proces nog niet ondersteund. Om dat te doen is uitbreiding van de functionaliteit van Djuma nodig.
19-0404004Ondersteuning organisatieVervanging ICT-structuur0PMPM
De huidige ICT-infrastructuur is aan vervanging toe. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier dat het beste kan worden vormgegeven. Mogelijke opties zijn vervanging op locatie, volledige outsourcing of varianties daartussen. De keuzes hierover zullen pas later dit jaar worden gemaakt. De reserve automatisering is gedeeltelijk bedoeld voor de vervanging van de betreffende infrastructuur. Op dit moment is nog niet bekend wat de vervanging (al of niet in outsourcing) gaat kosten. Wel is duidelijk dat de genoemde reserve ontoereikend zal zijn. De reden hiervan moet gezocht worden in toenemende eisen ten aanzien van beschikbaarheid en beveiliging, de complexiteit van de infrastructuur (koppelingen, werken in ketens, etc.) en de kwaliteitsverbetering ten aanzien van het beheer.
Subtotaal Incidenteel27521717925
Structureel
19-0401004Ondersteuning organisatieVervanging meubilair1010010101111
De bureaus in het gemeentehuis zijn bijna 20 jaar oud en zijn aan vervanging toe. Arbo-technisch gezien is tevens het wenselijk bureaus aan te schaffen die (elektrisch) in hoogte verstelbaar zijn. De bureaustoelen zijn door de jaren heen wel op aanvraag vervangen. In een onderhoudsronde zou bezien dienen te worden over verdere vervanging noodzakelijk is. Daarnaast is bij de vervanging van het meubilair in de vergaderruimten niet iedere ruimte aan bod gekomen. Het meubilair in deze ruimten is ook bijna 20 jaar oud, daarom is het wenselijk ook deze ruimten te voorzien van nieuw meubilair. De kosten van een verstelbaar bureau bedragen ongeveer € 750 incl. BTW per stuk. Wanneer er aan het Cradle to Cradle principe voldaan dient te worden is de verwachting dat de kosten meer bedragen € 850,- incl. BTW?) Uitgaande van 100 werkplekken in het gemeentehuis bedragen de kosten van vervanging van de bureaus daarmee € 85.000. Voor vervanging van bureaustoelen wordt € 5.000 in 2019 en € 10.000 in 2020 gevraagd. De vervanging van meubilair in 4 vergaderruimten wordt geschat op € 10.000 (tafels en stoelen).
19-0402004Ondersteuning organisatieVervanging vloerbedekking1056666
De vloerbedekking van het gemeentehuis is inmiddels 10 jaar oud. Bij aanschaf was het beeld dat de vloerbedekking binnen het gemeentehuis 15 jaar mee zou kunnen. De praktijk wijst uit dat deze termijn niet realistisch is. De vloerbedekking is vuil en niet meer schoon te krijgen, daarnaast is hij op veel plekken versleten. In de onderhoudsvoorziening gebouwen is rekening gehouden met vervanging van de vloerbedekking in het gemeentehuis in 2023. Er is momenteel € 55.000 gereserveerd. Uitgaande van vervangingskosten ter hoogte van € 73 incl. BTW (€ 60 excl. BTW) per vierkante meter en 1800 m2 te vervangen vloeroppervlak, bedragen de kosten in totaal € 131.000 incl. BTW.
Subtotaal Structureel15610161717
Subtotaal Bedrijfsvoering43122717925161717
Totaal uit te voeren investeringsprogramma5.2455.7513.3713.134117273372

Activeringsbedrag

Kapitaallasten

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Uitsplitsing naar activiteit:

Bedrijfsvoering

485

316

179

25

ICT

1

1

Overig beleid conform coalitieprogramma

1.882

2.413

438

713

11

67

68

Vervangingsinvesteringen

2.241

2.405

2.353

2.395

106

207

303

Wettelijke taak

636

616

401

1

Totaal uit te voeren investeringsprogramma

5.245

5.751

3.371

3.134

0

117

273

372

Recapitulatie naar aard van investering:

Incidenteel

2.746

1.953

975

696

Structureel

2.499

3.798

2.396

2.438

117

273

372

Totaal uit te voeren investeringsprogramma

5.245

5.751

3.371

3.134

0

117

273

372